ගැටලු යොමුකළ හැකි අංශ

ඔබට හොඳම සේවා අත්දැකීමක් ලබාදීමට Dialog නිරතුරුව කැපවී සිටීයි. සියලු ගැටලු සහ පැමිණිලි මුල් අවස්ථාවේදීම අපගේ පාරිභෝගික සේවා මධ්‍යස්ථාන, ඩිජිටල් සහ සමාජ මාධ්‍ය, ගිණුම් කළමනාකරුවන් හරහා විසඳීමත් (සමාගම්වලට අයත් පාරිභෝගකයන්ට සේවාවන් ලබාදීම සඳහා), එසේ නැතිනම් පාරිභෝගික සේවා මධ්‍යස්ථාන හරහා (තනි/පුද්ගලික පාරිභෝගිකයන්ට සේවාවන් ලබාදීම සඳහා) විසඳුම් ලබාදීමත් අපේ අරමුණයි. ඔබේ ගැටලු සහ පැමිණිලි අදාළ අංශ ප්‍රධානීන්ගේ අවධානයට යොමුවිය යුතු බව ඔබ සිතන්නේ නම්, පහත මාධ්‍ය භාවිත කරන්න;

දැනටමත් යොමු කර ඇති පැමිණිලි සම්බන්ධව පවතින ගැටලු (යොමු අංකයද සමඟ)

ව්‍යාපාරයක් යටතේ ලියාපදිංචි කර තිබෙන ආයතනික සහ ව්‍යාපාර සම්බන්ධතාවයන්ට අදාළව ඉදිරිපත් කර තිබෙන ගැටලු

Dialog Club Vision හි අත්දැකීම් සම්බන්ධයෙන් යොමු කළ ගැටලු

Dialog අලෙවි මධ්‍යස්ථාන සම්බන්ධව යොමු කළ ගැටලු

Dialog සේවා මධ්‍යස්ථාන සම්බන්ධව යොමු කළ ගැටලු

පාරිභෝගික සේවා ඇමතුම් මධ්‍යස්ථාන සම්බන්ධව යොමු කළ ගැටලු

ප්‍රධාන විධායක නිලධාරියාගේ කාර්යාලය වෙත යොමු කරන ගැටලු