දත්ත ලේඛනය

ව්‍යාපාර විස්තරය

ජංගම දුරකථන සේවා සහ බාහිර පිවිසුම් බිහිදොර මෙහෙයුම්. ජංගම දුරකථන සේවා සහ බාහිර පිවිසුම් බිහිදොර මෙහෙයුම්. ප්‍රධාන වශයෙන් අන්තර්ජාල සේවා, දත්ත සහ මූලබන්ධක, ස්ථාවර රැහැන් රහිත දුරකථන සහ සම්ප්‍රේෂණ යටිතල පහසුකම් සේවා, රූපවාහිනී විකාශන හා මාධ්‍ය සම්බන්ධිත සේවාවන් සැපයීම අනෙකුත් කණ්ඩායම් කටයුතුවලට අඩංගු වේ.


ආදායම *

Rs. 127,181million (YTD 2022)

Rs. 104,791million (YTD 2021)

EBIDTA

Rs. 41,502million (YTD 2022)

Rs. 43,480million (YTD 2021)


කොටස් නිකුත් කිරීම

8,247,640,305

as at 30th September 2022

ප්‍රාග්ධන වටිනාකම

Rs. 70.9 billion

as at 30th September 2022


පාරිභෝගික සංඛ්‍යාව

17,200,946

Prepaid customers – 15,649,070 and postpaid customers – 1,551,876

(Status as at 30th September 2022)


මෙහෙයුම් ජාලය

Dialog operates over 4,600 (2G), 3,100 (3G) and over 4,600 (4G) base station sites distributed across all 9 provinces of Sri Lanka with a network coverage of approximately 89% of the country’s land mass and 98% of Sri Lanka’s population


*දක්වා ඇති සංඛ්‍යාවන් විගණන නිලධාරීන් විසින් සීමිත ලෙස විමර්ශණයට ලක් කළ මූල්‍ය වාර්තාවන්ට යටත්ය.